Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Unutrašnja organizacija

Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

 • zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka, 
 • puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika, 
 • efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljanjem poslova, 
 • lična odgovornost za obavljenje poslova, 
 • praćanje i proučavanje sudske prakse,
 • primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju, 
 • primjena principa javnosti u skladu sa zakonom,
 • ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika.

Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

 1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
 2. Odjeljenje sudske uprave
 3. Odjeljenje za računovodstvene, administrativno-tehničke i pomoćne poslove

Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

 • krivično odjeljenje,
 • građansko odjeljenje,
 • vanparnično odjeljenje

Unutrašnja organizacija Osnovnog suda u Prijedoru je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Prijedoru.

Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u ­­­­­Prijedoru a koji se nalazi u "Akti suda".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh