Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Prijedoru

mail print fav manja slovaveca slova

Obavijest o upisu registracije udruženja građana

28.02.2018.

Obavještavamo javnost da je Osnovni sud u Prijedoru od početka rada Okružnog suda u Prijedoru nadležan za poslove upisa registracije udruženja građana i fondacija u skladu sa odredbom čl. 30. Zakona o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 37/12, 44/15, 100/17) a čime je ispunjen uslov iz čl. 25 Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 52/01 i 42/05) koji navodi da se udruženja ili fondacije upisuju u registar udruženja ili registar fondacija koga vode osnovni sudovi u sjedištima okružnih sudova na čijem području udruženje ili fondacija ima svoje sjedište.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Sporazumni razvod braka

Kao jedan od zakonom predviđenih načina prestanka braka je i prestanak po sporazumu bračnih supružnika o razvodu braka.

Sporazumni razvod braka je moguć kod onih bračnih supružnika koji su održali dobru međusobnu komunikaciju i i kod kojih postoji spremnost da sva pitanja bitna za razvod braka riješe sporazumno.

Na pitanje sporazumnog razvoda se odnosi čl. 55. Porodičnog zakona („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 54/02, 41/08) u tekstu kako glasi:

„Čl. 55.

(1) Sud će razvesti brak na osnovu sporazuma bračnih supružnika ako oni nemaju zajedničku maloljetnu ili usvojenu djecu ili djecu nad kojom je produženo roditeljsko pravo.

(2) Ako prije donošenja prvostepene presude o razvodu braka jedan od bračnih supružnika odustane od sporazuma o razvodu braka, postupak se obustavlja.“

Postupak razvoda braka po sporazumu bračnih supružnika se pokreće zahtijevom za sporazumni razvod braka u vidu pismenog podneska-izjave kojim oba bračna supružnika izjavljuju da su saglasni da se brak razvede sporazumno i potvrde ispunjenost ostalih uslova iz čl. 55. Zakona.

Izjava mora biti potpisana od strane oba supružnika i ispunjavati sve uslove u pogledu forme kao i svaki podnesak kojim se stranka obraća sudu i može se predati neposredno u pisarnici suda ili putem pošte.

Uz sporazum se dostavlja i Izvod iz matične knjige rođenih za djecu ukoliko su punoljetna, kao dokaz u prilog u toj činjenici i Izvod iz matične knjige vjenčanih.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sudovi uzimaju predmete u rad?

U Osnovnom sudu u Prijedoru kao i u ostalim sudovima predmeti se uzimaju u rad u skladu sa unaprijed utvrđenim pravilima.

Svi predmeti se rješavaju po hronološkom redu zavođenja inicijalnih akata (optužnica, tužbi, zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, prijedloga itd...). Inicijalni akti koji su ranije zaprimljeni u sudu i zavedeni pod odgovarajućim brojem se ranije i uzimaju u rad.

Postoji izuzetak od naprijed navedenog pravila tako da određeni predmeti su hitne prirode te kao takvi i imaju priorite u postupanju i uzimanju u rad prije, a to su npr. predmeti: na krivičnom referatu predmeti gdje su optuženi maloljetnici, tzv. „pritvorski“ i predmeti sa većim brojem žrtava, težeg finansijskog i dr. kriminala; predmeti na parničnom referatu, smetanje posjeda, izdržavanje, stambeni predmeti, radni sporovi, privremene mjere; prekršajni predmeti, predmeti nasilja u porodici, predmete gdje su maloljetnici okrivljeni i predmete gdje je teže narušen javni red i mir; na vanparničnom referatu, oduzimanje i vraćanje poslovne sposobnosti, zadržavanje duševno bolesnog lica u zdravstvenoj ustanovi, produženje i prestanak roditeljskog prava, oduzimanje i vraćanje roditeljskog prava, određivanje naknade za eksproprisane nepokretnosti; ali i među sporovima hitne prirode postoji hronološki red po starosti inicijalnog akta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Šta je medijacija?

Medijacija je postupak u kojem treća neutralna osoba (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora.

Medijator uspostavlja i olakšava razgovor između stranaka, kako bi one postigle ovaj cilj. Medijator ne donosi odluke o tome kako će spor biti riješen.

U toku procesa svaka strana u sporu može iznijeti svoje stavove, pojasniti kako trenutni spor utiče na nju, te kakve bi opcije zadovoljile njene interese. Medijator će pažljivo slušati, usmjeravati stranke da razgovaraju o ključnim pitanjima, uočavati zajednička stanovišta i interese stranaka i pomagati strankama da na njima baziraju svoj dogovor.

Medijacija je povoljna za stranke iz slijedećih razloga:

 • stranke same dolaze do rješenja, što povećava opredjeljenost za provođenje dogovora
 • mišljenja i vrijednosti stranaka se uvažavaju
 • medijacija stvara pozitivnu atmosferu i pomaže izgradnji odnosa
 • medijacija je brza i efikasna
 • spor je moguće riješiti u toku nekoliko dana ili sedmica
 • medijacija je jeftinija u odnosu na druge postupke rješavanja sporova
 • informacije iznesene u postupku medijacije su povjerljive
 • iskustva drugih zemalja su pokazala da, čak iako stranke ne postignu sporazum na medijaciji, u kasnijim fazama rješavanja sporova ili u sudskom postupku lakše dolaze do rješenja.

Osnovni principi u postupku medijacije su:

 • Dobrovoljnost - Strane u sporu dobrovoljno pokreću postupak medijacije i sudjeluju u postizanju sporazuma.
 • Povjerljivost - Postupak medijacije je povjerljive prirode. Izjave stranaka iznesene u postupku medijacije ne mogu se bez odobrenja stranaka koristiti kao dokaz u bilo kojem drugom postupku.
 • Jednakost stranaka - Stranke u postupku medijacije imaju jednaka prava. Neutralnost medijatora - Medijator posreduje na neutralan način, bez predrasuda u pogledu stranaka i predmeta spora.

Zakon o postupku medijacije se nalazi u Službeni glasnik BiH, br. 37/04


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako dobiti uvjerenje da nije izricana mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravna i fizička lica?

Uvjerenje da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti za pravno ili fizičko lice možete dobiti u sobi br.__ uz priložen zahtjev za izdavanje uvjerenja. Zahtjev za pravna lica mora biti ovjeren pečatom firme na memorandumu i potpisan od strane odgovorne osobe. Zahtjev za fizička lica možete dobiti u zgradi suda uz priloženu ličnu/osobnu kartu kao dokaz identiteta.

Prilog uz uvjerenje je izvod iz jedinstvenog Registra novčanih kazni.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh