• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  Način plaćanja sudske takse, postupak i uslovi oslobađanja plaćanja takse, način utvrđivanja vrijednosti sudskog spora, postupak za naplatu neplaćene takse i druga pitanja koja se odnose na takse su regulisana Zakona o sudskim taksama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18).

  Tekstovi pomenutog Zakona sa izmjenama i dopunama su u službenim glasnicima u pratećim dokumentima.

  Način plaćanja sudske takse u slučajevima kada je takseni obveznik u inostranstvu, ili uplate na depozit suda iz inostranstva je detaljno pojašnjen u Instrukciji za plaćanje iz inostranstva koju možete naći u pratećim dokumentima.

  Sudske takse

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18), kao i Taksene tarife koja je njegov sastavni dio.

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama i Taksenom tarifom plaćaju lica po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Za odluku drugostepenog suda i za odluku po vanrednom pravnom sredstvu, sudsku taksu je dužan da plati podnosilac žalbe, odnosno lice u čijem interesu je pokrenut postupak po vanrednom pravnom sredstvu.

  Uz podnesak (tužba, prijedlog, pravni lijek i dr.) OBAVEZNO se dostavlja dokaz o plaćenoj taksi.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) - kada se predaju sudu;
  za sudske prepise - kada se zatraže od suda;
  za sudske odluke - kada se objave, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije javno objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prepis odluke;
  sudska poravnanja - kada se zaključe;
  za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - kada je rješenje o nasljeđivanju donešeno;
  u postupku stečaja - kada je donešena odluka o glavnoj diobi u postupku stečaja;
  u postupku likvidacije - danom donošenja rješenja o zaključenju likvidacionog postupka;
  za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  U slučaju da stranka sudu dostavi podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud će pozvati stranku, da uplati dužnu taksu u roku od osam dana i upozoriće je na posljedice neplaćanja, što će se naznačiti na sudskom spisu.

  Izuzetno od stava 1. ovog člana, sud će pozvati stranku i pismenim putem, da uplati dužnu taksu, ako:

  - stranka preda podnesak putem pošte bez dokaza o plaćenoj taksi,
  - stranka ne prisustvuje sudskoj radnji za koju nastaje obaveza plaćanja takse.

  Ako stranka ne uplati taksu u roku iz stava 1. ovog člana, sud će nastaviti postupak iniciran podneskom i pristupiti prinudnoj naplati takse u skladu sa odredbama ovog zakona.”.

  Način uplate

  Sudske takse plaćaju se u gotovini.

  Uplatnica se popunjava na slijedeći način:

  NALOG ZA UPLATU SUDSKE TAKSE:

  VRSTA PRIHODA: 722211
  Ž-R: 5620990000055687
  PRIMALAC: Budžet RS Banja Luka
  SVRHA DOZNAKE: Broj predmeta
  FIZIČKO LICE: Jedinstveni matični broj
  PRAVNO LICE: Identifikacioni broj
  OPŠTINA: 074
  POZIV NA BROJ: Broj predmeta
  OZNAKA BUDŽETSKE ORGANIZACIJE: 1064001

  OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TAKSE
  (čl. 10. Zakona o sudskim taksama, Službeni Glasnik Republike Srpske br. 73/08, 49/09, 67/13, 63/14 i 66/18)

  Član 10.

  1. Od plaćanja takse oslobođeni su:
   • Republika Srpska i njeni organi koji se finansiraju iz budžeta Republike Srpske,
   • jedinice lokalne samouprave,
   • izdržavana lica u postupcima utvrđivanja i ostvarivanja prava po osnovu zakonskog izdržavanja,
   • lica u sporovima u vezi sa ostvarivanjem njihovih prava iz radnog odnosa.
  2. Taksa se ne plaća:
   • na podneske i odluke suda u svim sudskim postupcima u ostvarivanju prava i statusa porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske, kao i porodica civilnih žrtava rata,
   • na podneske i odluke suda kojim ratni vojni invalidi vode postupak za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite,
   • na podneske kojim se traži izdavanje uvjerenja i na uvjerenje radi ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja i uvjerenja potrebnog za zasnivanje radnog odnosa,
   • na podneske i odluke suda u svim postupcima pokrenutim radi ostvarivanja statusa i prava utvrđenih proisom kojim se uređuje zaštita žrtava ratne torture i
   • na podneske i odluke suda u svim postupcima koje vode lica koja prijavljuju i lica koja trpe štetne posljedice zbog prijavljivanja korupcije i zbog korupcije.

  3. Takse na podneske i radnje ne plaća lice koje poklanja svoju imovinu organima iz stava 1. ovog člana, socijalno-humanitarnim, naučnim ili kulturnim organizacijama, ustanovama ili fondacijama.
  4. Strano fizičko i pravno lice oslobođeno je plaćanja takse ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovom reciprociteta.U slučaju sumnje o postojanju reciprociteta, mišljenje daje Ministarstvo pravde Republike Srpske.“
  • 1 - 2 / 2
  • 1