• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici"

  31.10.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj: 77 0 K 121409 22 K
  Prijedor, 29.09.2022. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE!

  Osnovni sud u Prijedoru, u vijeću sastavljenom od sudije Nebojše Manojlovića, kao predsjednika vijeća, te Šejle Husić i Haruna Samardžića, kao članova vijeća uz sudjelovanje Snježane Zgonjanin kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog S. D., zbog produženog krivičog djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. te u vezi sa čl 57 Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/2017 i 15/2021) te uz sudjelovanje Gordana Joviševića advokata iz Banja Luke, kao izabranog branioca, a rješavajući po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, broj T22 0 KT 0016814 22 od 24.05.2022. godine, nakon održanog usmenog i glavnog javnog pretresa zaključenog dana 26.09.2022. godine, u prisustvu okružnog javnog tužioca Slađane Marić, optuženog S. D., te njegovog branioca Jovišević Gordana, advokata iz Banja Luke, donio je dana 29.09.2022. godine i javno objavio sljedeću:

  P R E S U D U

  OPTUŽENI S. D., sin Z. i majke R., rođene Đ, rođen ... godine u Prijedoru, gdje je i stalno nastanjen u Ulici …, pismen, sa završenom visokom stručnom spremom, po zanimanju diplomirani ekonomista, posjeduje stan u vlasništvu u Novom Sadu, a jedan stan u suvlasništvu u Prijedoru, razveden, otac dvoje mldb. djece, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BIH, neosuđivan, protiv istog se vodi i drugi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Prijedoru, po potvrđenoj optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0014633 20, zbog krivičnog djela „nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika RS, sa JMB…, trenutno se nalazi u pritvoru u KPZ Banja Luka po Rješenju Osnovnog suda u Prijedoru br 77 0 K 121409 22 Kpp od 06.05.2022 god. a koji pritvor je produžen Rješenjem Osnovnog suda u Prijedoru br 77 0 K 121409 22 Kv od 31.05.2022. god.

  K r i v    j e

  ŠTO JE:

  1. Dana 26.10.2021.godine oko 11:00 časova, u gradu Prijedoru, u Ulici …, u stanu oštećene N. B. S., primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana svoje porodice, bivše supruge N. B. S., na taj način što je ušao u stan i u prisustvu njihove zajedničke mldb. kćerke L.S. rođene 2017.godine, istu fizički napao tako što ju je svojim rukama uhvatio za vrat te pokušao da joj uzme telefon iz ruke, usljed čega ga je oštećena N. odgurnula od sebe i otrčala do prozora sa kojeg je dozivala pomoć, a potom joj je prišao, uhvatio je za kosu i čupao, a zatim je svojim rukama uhvatio za lice i odgurnuo od prozora, usljed čega je oštećena N. zadobila tjelesne povrede u vidu tri krvna podljeva kože desne strane vrata promjera 1x1cm, ogrebotinu kože desne strane vrata dužine 1cm, ogrebotinu kože desno donjevilično dužine 1cm i dvije ogrebotine kože desnog čeonog predjela glave, a nakon što je njihova mldb. kćerka L.S. njega povukla za majicu govoreći: „Tata, pusti je!, oštećena N. je pobjegla u stubište zgrade, a optuženi se udaljio u nepoznatom pravcu. 

  2. Dana 03.05.2022. godine oko 21:15 časova, u gradu Prijedoru u Ulici …, u stanu stambene zgrade u kojem boravi oštećena N. B. S. sa njihove dvije mldb. kćerke E.S. rođena 2015.godine i L.S. rođena 2017.godine, primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana svoje porodice, bivše supruge N., na taj način što je došao do vrata stana, lupao tražeći od oštećene N. da ih otvori, a nakon što mu je rekla da neće otvoriti vrata i iz straha od njega se udaljila od ulaznih vrata, on je udario više puta nogom po metalnim vratima na koji način je na sredini krila vrata napravio otvor, a potom je provukao ruku i otključao vrata ključem koji se nalazio sa unutrašnje strane u bravi i ušao u dnevni boravak u kojem se nalazila oštećena N. sa njihove dvije mldb. kćerke E.S. i L.S., gdje je u prisustvu djece, prišao oštećenoj N. i uhvatio je jednom rukom za vrat, a drugom rukom joj zadao više udaraca zatvorenom pesnicom u predjelu glave, vrata i tijela, a potom je oborio na pod gdje joj je zadao još nekoliko udaraca po glavi, vratu i leđima i vukao za kosu, usljed čega je oštećena N. zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podljeva kože obostrano podočnoobrazno, krvnog podljeva kože obje uške, krvnog podljeva kože lijeve strane vrata i krvnog podljeva kože desnog ramena, a nakon što je u jednom trenutku uspjela ustati sa poda i odgurnuti ga od sebe, istrčala je na hodnik stambene zgrade, a za njom su iz stana istrčala i djeca.


  Dakle u dva navrata, u prisustvu djeteta, primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet člana svoje porodice.

  Čime je počinio produženo krivično djelo „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. te u vezi sa čl 57 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud na osnovu člana 190 stav 3. Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (dvije) GODINE.


  U izrečenu kaznu zatvora optuženom S. D. ima se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i to od 03.05.2022 godine, pa do dana stupanja optuženog na izdržavanje izrečene kazne zatvora.

  Na osnovu čl 79 st. 1, 2 i 3 Krivičnog zakonika RS optuženom S. D. se uz izrečenu kaznu zatvora izriče i

  MJERA BEZBJEDNOSTI

  Zabrana približavanja i komunikacije sa žrtvom nasilja, N. B. S., na području Grada Prijedora, kao i na bilo kom drugom mjestu gdje žrtva nasilja boravi i to na udaljenosti od najmanje 200 metara, ispod koje se optuženi S.D. ne smije približiti žrtvi nasilja, a koja se određuje u trajanju od 2 godine računajući od dana pravosnažnosti presude s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

  Na osnovu člana 99 stav 1, a u vezi sa članom 96 stav 1 i 2 tačke a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 150,00 KM, a koji se odnose na ime vještačenja koje je obavio JZU "Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske" i troškove sudskog paušala u iznosu od 400,00 KM, a koje je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

  Prikazana vijest je na:
  61 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici"

  31.10.2022.

  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj: 77 0 K 121409 22 K
  Prijedor, 29.09.2022. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE!

  Osnovni sud u Prijedoru, u vijeću sastavljenom od sudije Nebojše Manojlovića, kao predsjednika vijeća, te Šejle Husić i Haruna Samardžića, kao članova vijeća uz sudjelovanje Snježane Zgonjanin kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog S. D., zbog produženog krivičog djela „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. te u vezi sa čl 57 Krivičnog zakonika Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 64/2017 i 15/2021) te uz sudjelovanje Gordana Joviševića advokata iz Banja Luke, kao izabranog branioca, a rješavajući po optužnici Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, broj T22 0 KT 0016814 22 od 24.05.2022. godine, nakon održanog usmenog i glavnog javnog pretresa zaključenog dana 26.09.2022. godine, u prisustvu okružnog javnog tužioca Slađane Marić, optuženog S. D., te njegovog branioca Jovišević Gordana, advokata iz Banja Luke, donio je dana 29.09.2022. godine i javno objavio sljedeću:

  P R E S U D U

  OPTUŽENI S. D., sin Z. i majke R., rođene Đ, rođen ... godine u Prijedoru, gdje je i stalno nastanjen u Ulici …, pismen, sa završenom visokom stručnom spremom, po zanimanju diplomirani ekonomista, posjeduje stan u vlasništvu u Novom Sadu, a jedan stan u suvlasništvu u Prijedoru, razveden, otac dvoje mldb. djece, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BIH, neosuđivan, protiv istog se vodi i drugi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Prijedoru, po potvrđenoj optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor broj T22 0 KT 0014633 20, zbog krivičnog djela „nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 1. Krivičnog zakonika RS, sa JMB…, trenutno se nalazi u pritvoru u KPZ Banja Luka po Rješenju Osnovnog suda u Prijedoru br 77 0 K 121409 22 Kpp od 06.05.2022 god. a koji pritvor je produžen Rješenjem Osnovnog suda u Prijedoru br 77 0 K 121409 22 Kv od 31.05.2022. god.

  K r i v    j e

  ŠTO JE:

  1. Dana 26.10.2021.godine oko 11:00 časova, u gradu Prijedoru, u Ulici …, u stanu oštećene N. B. S., primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana svoje porodice, bivše supruge N. B. S., na taj način što je ušao u stan i u prisustvu njihove zajedničke mldb. kćerke L.S. rođene 2017.godine, istu fizički napao tako što ju je svojim rukama uhvatio za vrat te pokušao da joj uzme telefon iz ruke, usljed čega ga je oštećena N. odgurnula od sebe i otrčala do prozora sa kojeg je dozivala pomoć, a potom joj je prišao, uhvatio je za kosu i čupao, a zatim je svojim rukama uhvatio za lice i odgurnuo od prozora, usljed čega je oštećena N. zadobila tjelesne povrede u vidu tri krvna podljeva kože desne strane vrata promjera 1x1cm, ogrebotinu kože desne strane vrata dužine 1cm, ogrebotinu kože desno donjevilično dužine 1cm i dvije ogrebotine kože desnog čeonog predjela glave, a nakon što je njihova mldb. kćerka L.S. njega povukla za majicu govoreći: „Tata, pusti je!, oštećena N. je pobjegla u stubište zgrade, a optuženi se udaljio u nepoznatom pravcu. 

  2. Dana 03.05.2022. godine oko 21:15 časova, u gradu Prijedoru u Ulici …, u stanu stambene zgrade u kojem boravi oštećena N. B. S. sa njihove dvije mldb. kćerke E.S. rođena 2015.godine i L.S. rođena 2017.godine, primjenom nasilja, prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem, ugrozio spokojstvo, tjelesni integritet i duševno zdravlje člana svoje porodice, bivše supruge N., na taj način što je došao do vrata stana, lupao tražeći od oštećene N. da ih otvori, a nakon što mu je rekla da neće otvoriti vrata i iz straha od njega se udaljila od ulaznih vrata, on je udario više puta nogom po metalnim vratima na koji način je na sredini krila vrata napravio otvor, a potom je provukao ruku i otključao vrata ključem koji se nalazio sa unutrašnje strane u bravi i ušao u dnevni boravak u kojem se nalazila oštećena N. sa njihove dvije mldb. kćerke E.S. i L.S., gdje je u prisustvu djece, prišao oštećenoj N. i uhvatio je jednom rukom za vrat, a drugom rukom joj zadao više udaraca zatvorenom pesnicom u predjelu glave, vrata i tijela, a potom je oborio na pod gdje joj je zadao još nekoliko udaraca po glavi, vratu i leđima i vukao za kosu, usljed čega je oštećena N. zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podljeva kože obostrano podočnoobrazno, krvnog podljeva kože obje uške, krvnog podljeva kože lijeve strane vrata i krvnog podljeva kože desnog ramena, a nakon što je u jednom trenutku uspjela ustati sa poda i odgurnuti ga od sebe, istrčala je na hodnik stambene zgrade, a za njom su iz stana istrčala i djeca.


  Dakle u dva navrata, u prisustvu djeteta, primjenom nasilja i prijetnjom da će napasti na život i tijelo, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo i tjelesni integritet člana svoje porodice.

  Čime je počinio produženo krivično djelo „Nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici“ iz člana 190. stav 3. u vezi sa stavom 1. te u vezi sa čl 57 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud na osnovu člana 190 stav 3. Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 2 (dvije) GODINE.


  U izrečenu kaznu zatvora optuženom S. D. ima se uračunati vrijeme provedeno u pritvoru i to od 03.05.2022 godine, pa do dana stupanja optuženog na izdržavanje izrečene kazne zatvora.

  Na osnovu čl 79 st. 1, 2 i 3 Krivičnog zakonika RS optuženom S. D. se uz izrečenu kaznu zatvora izriče i

  MJERA BEZBJEDNOSTI

  Zabrana približavanja i komunikacije sa žrtvom nasilja, N. B. S., na području Grada Prijedora, kao i na bilo kom drugom mjestu gdje žrtva nasilja boravi i to na udaljenosti od najmanje 200 metara, ispod koje se optuženi S.D. ne smije približiti žrtvi nasilja, a koja se određuje u trajanju od 2 godine računajući od dana pravosnažnosti presude s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

  Na osnovu člana 99 stav 1, a u vezi sa članom 96 stav 1 i 2 tačke a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 150,00 KM, a koji se odnose na ime vještačenja koje je obavio JZU "Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske" i troškove sudskog paušala u iznosu od 400,00 KM, a koje je dužan platiti u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja.