• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Prijedoru

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga"

  11.05.2023.
  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj 77 0 K 098605 22 K
  Dana, 10.03.2023. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

  Osnovni sud u Prijedoru, u vijeću sastavljenom od predsjednika vijeća, sudije Miroslava Popovića, te članova vijeća, sudija Vanje Mehadžić i Šejle Husić, uz učešće zapisničara Jelene Puzavac, u krivičnom postupku protiv optuženog V. V. V., zbog krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Objavljen u Službenom glasniku RS broj 64/17, 15/21 i 89/21– u daljem tekstu Krivični zakonik RS), po Optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor T22 0 KT 0011604 18 od 12.03.2021. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, a nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice dana 10. marta 2023. godine u prisustvu okružnog javnog tužioca Gorane Gavrić, optuženog V. V. V. i branioca Željka Gnjatovića, advokata iz Prijedora, donio je

  PRESUDU

  OPTUŽENI:
  V. V. V., sin R. i majke S. rođene K., rođen … godine u Banjoj Luci, nastanjen u … grad Prijedor, pismen sa zavšenom SSS, po zanimanju varilac, nezaposlen, oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BiH, JMB …, neosuđivan

  KRIV JE 

  ŠTO JE:
  Dana 06.09.2018. godine, u Prijedoru, u kafe baru „Olimp“, oko 17,00 časova, suprotno odredbama članova 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), A. V., S. F., prodao opojnu drogu marihuanu u količini od 2,3 grama bruto mase, za iznos od 50,00 KM, a koja droga je Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga proglašena za opojnu drogu i koja sadrži psihoaktivnu supstancu tetrahidrokanabinol (THC), koja se nalazi na listi opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prokursora (Tabela 1: lista opojnih droga, redni broj 13, Službeni glasnik BiH 8/06“), iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi marihuani.

  Dakle, neovlašteno prodao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu.

  Čime je učinio krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

  Pa sud optuženog, na osnovu navedene zakonske
  odredbe, te članova 41, 42, 43, 49, 50, 52, 53
  i 54, a u vezi sa članom 46a. Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA NOVČANU KAZNU u iznosu od 4.500,00 (četirihiljadepetstotina) KM,

  koju je optuženi dužan da plati u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi u određenom roku ne plati novčanu kaznu, a ista ne bude naplaćena u postupku prinudnog izvršenja sud će donijeti odluku o zamijeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika RS od optuženog V. V. V. se trajno oduzima 1 PVC zamotuljak u kojem se nalazi opojna droga marihuana ukupne bruto mase 2,3 grama.

  Na osnovu člana 83. stav 1. Krivičnog zakonika RS od optuženog se oduzima protivpravna imovinska korist u iznosu od 50,00 KM.

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi V.V. V. se obavezuje da sudu plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 550,00 KM, u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude.
  Prikazana vijest je na:
  29 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Presuda u krivičnom predmetu krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga"

  11.05.2023.
  BOSNA I HERCEGOVINA
  REPUBLIKA SRPSKA
  OSNOVNI SUD U PRIJEDORU
  Broj 77 0 K 098605 22 K
  Dana, 10.03.2023. godine

  U IME REPUBLIKE SRPSKE

  Osnovni sud u Prijedoru, u vijeću sastavljenom od predsjednika vijeća, sudije Miroslava Popovića, te članova vijeća, sudija Vanje Mehadžić i Šejle Husić, uz učešće zapisničara Jelene Puzavac, u krivičnom postupku protiv optuženog V. V. V., zbog krivičnog djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Objavljen u Službenom glasniku RS broj 64/17, 15/21 i 89/21– u daljem tekstu Krivični zakonik RS), po Optužnici Okružnog javnog tužilaštva Prijedor T22 0 KT 0011604 18 od 12.03.2021. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, a nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice dana 10. marta 2023. godine u prisustvu okružnog javnog tužioca Gorane Gavrić, optuženog V. V. V. i branioca Željka Gnjatovića, advokata iz Prijedora, donio je

  PRESUDU

  OPTUŽENI:
  V. V. V., sin R. i majke S. rođene K., rođen … godine u Banjoj Luci, nastanjen u … grad Prijedor, pismen sa zavšenom SSS, po zanimanju varilac, nezaposlen, oženjen, otac jednog maloljetnog djeteta, po nacionalnosti Srbin, državljanin RS i BiH, JMB …, neosuđivan

  KRIV JE 

  ŠTO JE:
  Dana 06.09.2018. godine, u Prijedoru, u kafe baru „Olimp“, oko 17,00 časova, suprotno odredbama članova 4. i 19. Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06), A. V., S. F., prodao opojnu drogu marihuanu u količini od 2,3 grama bruto mase, za iznos od 50,00 KM, a koja droga je Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga proglašena za opojnu drogu i koja sadrži psihoaktivnu supstancu tetrahidrokanabinol (THC), koja se nalazi na listi opojnih droga, psihotropnih supstanci, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prokursora (Tabela 1: lista opojnih droga, redni broj 13, Službeni glasnik BiH 8/06“), iako je bio svjestan da se radi o opojnoj drogi marihuani.

  Dakle, neovlašteno prodao supstancu koja je proglašena za opojnu drogu.

  Čime je učinio krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“ iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

  Pa sud optuženog, na osnovu navedene zakonske
  odredbe, te članova 41, 42, 43, 49, 50, 52, 53
  i 54, a u vezi sa članom 46a. Krivičnog zakonika RS

  O S U Đ U J E

  NA NOVČANU KAZNU u iznosu od 4.500,00 (četirihiljadepetstotina) KM,

  koju je optuženi dužan da plati u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana pravosnažnosti presude. Ukoliko optuženi u određenom roku ne plati novčanu kaznu, a ista ne bude naplaćena u postupku prinudnog izvršenja sud će donijeti odluku o zamijeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika RS od optuženog V. V. V. se trajno oduzima 1 PVC zamotuljak u kojem se nalazi opojna droga marihuana ukupne bruto mase 2,3 grama.

  Na osnovu člana 83. stav 1. Krivičnog zakonika RS od optuženog se oduzima protivpravna imovinska korist u iznosu od 50,00 KM.

  Na osnovu člana 99. stav 1. ZKP RS optuženi V.V. V. se obavezuje da sudu plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 550,00 KM, u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude.